Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm (menu bên trái )

Hướng dẫn thêm danh mục sản phẩm (menu bên trái).

Thêm thể loại.

Bước 1: Chọn nội dung > quản lý thể loại > thêm thể loại  (hình 1.1).

Hình 1. 1

Bước 2: Nhập tiêu đềAlias(VD: Tiêu đề là lốp xe bridgestone thì alias là lop-xe-bridgestone).

Bước 3: Chọn nút Lưu (hình 1.2).

Hình 1. 2

Thêm danh mục.

 Bước  1: Chọn Danh mục > Quản lý danh mục > Thêm danh mục mới (hình 1.3)

Hình 1. 3

Bước 2: Nhập vào các dòng sau:

- Tiêu đề.

- Kiểu menu (VD: Tiêu đề là lốp xe thì Kiểu menu là lopxe-menu).

- Mô tả (VD: Tốp xe).

Bước 3: Chọn nút lưu.

Hình 1. 4

Tạo module.

Bước 1: Chọn Tiện ích mở rộng > Quản lý Module (hình 1.5).

Hình 1. 5

Bước 2: Chọn nút Thêm mới (hình 1.6).

Hình 1. 6

Bước 3: Chọn Menu (hình 1.7).

Hình 1. 7

Bước 4: Nhập thông tin sau:

- Tiêu đề.

- Chọn menu trùng với danh mục đã tạo.

- Chọn vị trí là left.

Bước 5:  Chọn Lưu.

Hình 1. 8