HISTORY OF COMPUTER - LÝ THỊ PHƯƠNG TRANG

HISTORY OF COMPUTER - LÝ THỊ PHƯƠNG TRANG

Điện thoại là một invention quan trọng trong history technology, nó có thể sử dụng nhiều operating system different. Qua nhiều generation điện thoại đã integrate được nhiều chức năng mới với productivity ngày càng cao. Nó có nhiều application particular có thể command nó để figure out, schedule,.. Nó có kho storage lớn trong những con chip tiny. Vì vậy nó là một thiết bị dependable, multi-task, multi-user được devise để cho người dùng sử dụng một cách dễ dàng. Điện thoại similar một người bạn cần thiết trong cuộc sống.

Translate into English:

Throughout history of technology smartphone was an important invention. It can use many different operating systems. For many generation smartphone integrated many new function with increasing productivity. It has many particular application that user can command to figure out, schdule,… It has big storage with tiny chips. So it’s a dependable device, multi-task, multi-user is devised for user to easily. Smartphone is similar to a necessary friend in life.

 

HISTORY OF COMPUTER - NGUYỄN THỊ NGÀ

HISTORY OF COMPUTER - NGUYỄN THỊ NGÀ

CHUYỆN CHÊM

Gia đình tôi có một cái (abacus), theo như ba mẹ kể lại thì nó được (predecessor) truyền lại. Công dụng chủ yếu của abacus là thực hiện (calculations), (particular), là giải các bài toán về số. Hiện nay, (technology) ngày càng phát triển, hầu như mọi người đều sử dụng (mainframe computer), nhưng khó có thể liên tưởng được (history) của nó lại là abacus. Mainframe computer có tính năng (multi-user), đặc biệt là (storage) được nhiều dữ liệu và (productivity) tốt hơn abacus. Nếu so sánh thì abacus lại quá (tiny) so với mainframe computer. (Similar) với abacus, để thực hiện (application) tính toán thì trước hết cần phải nhập dữ liệu vào; (different) với abacus là các dữ liệu được nhập vào mainframe computer sẽ được diễn tả theo (binary). Trải qua nhiều (generation) thì mainframe computer ngày nay có đặc tính là không thể (etch). Để mainframe computer đầu tiên được ra đời, nó cần (integrate) nhiều yếu tố, cho đến nay, nó đã phát triển đến generation thứ năm, generation điện tử, (transistor) thay vì (vacuum tube) của generation thứ nhất.

TRANSLATE INTO ENGLISH

My family has an abacus, as reported by parents, it is passed on by predecessor. The main use of abacus is to perform calculations, in particular, to solve problems of numbers. At present, technology is growing, almost everyone uses a mainframe computer, but it is difficult to relate the history of it is abacus. Computers have multi-user features, especially storage that is more data and better productivity than desktops. In comparison, the calculator is so tiny compared to the mainframe computer. Similar to abacus, in order to implement computational application, it is necessary first to enter data; different with abacus is that the data entered into mainframe will be expressed in binary. Over many generations, mainframes today are characterized by being unable to etch. For the first major computer to be born, it needed to integrate many elements, so far, it has evolved to the fifth generation, electronic generation, transistor instead of the first generation vacuum tube.

HISTORY OF COMPUTER - TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

HISTORY OF COMPUTER - TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

BÀI CHÊM

Một người muốn invention ra máy tính cần hiểu rõ về các chức năng của nó và cần experiment. Chức năng của nó bao gồm việc calculation, việc storage, command… Trong history, máy tính đầu tiên được devise ở Mỹ, tiếp theo đó generation máy tính đầu tiên dùng vacuum tube cũng ra đời. Máy tính mới ra đời còn đơn giản với productivitydependable thấp, vì thế các nhà phát minh đã áp dụng technology để cải tạo máy tính trở nên tốt hơn. Họ thu thập các số liệu nghiên cứu được để tạo ra sự different so với việc tính toán bằng abacus. Máy tính ngày nay multi-task và multi-user, các mạch integrate nhỏ hơn trước, có cả ngàn mạch tiny, tất cả đều nhờ vào công nghệ microminiaturize. Các phép toán binary cũng trở nên thật dễ dàng khi có máy tính hiện đại như ngày nay.

TRANSLATE

A person who wants to invent a computer needs to know about its functions and needs an experiment. Its functions include calculation, storage, command… In history, the first computer was devise in the USA, followed by the first computer generation using a vacuum tube was born. New computer are simple with low productivity and dependability, so inventors have adopted technology to make computers better. They collected the research data to make a difference from the abacus calculation. Today's multi-tast and multi-user computers, smaller integrate circuits, have thousands of tiny circuits, all thanks to mcrominiaturize technology. Binary operators are also becoming much easier with modern computers as they are today.

CHARACTERISTICS OF COMPUTER - PHẠM TRẦN MINH NHÃ

CHARACTERISTICS OF COMPUTER - PHẠM TRẦN MINH NHÃ

CHUYỆN CHÊM

Một máy tính dù có (equipment) tiên tiến cỡ nào mà không có kết nối (network) thì sẽ bị (limit) (ability) và khó (interact) hay (Characteristic) của máy tính không được phát huy tốt. Khi được kết nối network, thì ta có thể (access) vào nhiều (channel) hữu ích mà ta mong muốn, (consist of) các lợi ích như (teleconference), (merge) tập tin trực tuyến, (single-purpose) hay đa mục đích. Ngoài ra, mạng giúp cho ta lưu trữ dữ liệu trực tuyến, lợi ích của nó là dễ dàng (convert) đến các kho lưu trữ trực truyến, thay thế các (peripheral), nó gồm (internal memory) và (external memory). (Gateway) cho phép người dùng đăng ký, sử dụng internet với băng thông rất cao và có (reliability) cao. Hiện tại, các (analyst) mạng vẫn đang phân tích và tính toán các cấu trúc mạng từ những công nghệ mới để có thể tối ưu đường truyền hơn trong tương lai. Các dữ liệu được truyền qua lại giữa máy tính và mạng đều được xử lý ở nơi được gọi là (central processing unit). Mạng máy tính là một công nghệ đã làm thay đổi thế giới.

TRANSLATE INTO ENGLISH

A computer with no advanced equipment and no network connection will be limited to the ability and hard to interact or characteristic of computer is not promoted well. When you are connected to the network, you can access many of the useful channels you want, consist of benefits such as remote teleconference, merge files online, single-purpose or multi-destination. In addition, the network allows us to store data online, the benefit of it is easy to convert to the online storage, replacement of peripherals, it includes internal memory and external memory. Gateway allows users to register, use the internet with high bandwidth and high reliability. At present, network analysts are still analyzing and calculating network structures from new technologies in order to optimize the transmission path in the future. The data transmitted between the computer and the network is processed where it is called a central processing unit (CPU). Computer networking is a technology that has changed the world.

CHARACTERISTICS OF COMPUTER - ĐOÀN HỮU NGOAN

CHARACTERISTICS OF COMPUTER - ĐOÀN HỮU NGOAN

Một cuộc hội nghị từ xa/teleconference giữa các nhà phân tích/analyst từ khắp nơi trên thế giới đã diễn ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Mục đích duy nhất/ single-purpose của hội nghị là nói về các đặc điểm/characteristic của máy tính. Nó bao gồm/consist các vấn đề như khả năng/ability tương tác/interact với các thiết bị ngoại vi/peripheral, khả năng lưu trữ/store thông tin, cũng như là khả năng xử lý/process thông qua bộ xử lý trung tâm/the central processing unit (CPU). Một máy tính sẽ bao gồm/include các thiết bị ngoại vi và phần trung tâm/centerpiece được gọi là CPU. Các thiết bị ngoại vi có thể là màn hình, chuột, bàn phím, máy in,... Các trang thiết bị/equipment này tương tác với nhau tạo nên một máy tính. Các máy tính tương tác với nhau tạo nên một mạng/network máy tính. Các mạng máy tính tương tác với nhau tạo nên internet. Máy tính đã có nhiều đóng góp/contribution to lớn cho xã hội, tuy còn nhiều hạn chế/limit nhưng độ tin cậy/reliability ngày càng tăng. Ngày nay, chúng ta có thể truy cập/access vô số kênh/channel YouTube nói về máy tính để tìm hiểu về chúng.

A teleconference between analysts from around the world took place on November 11th, 2018. The single-purpose of the conference is to talk about the characteristics of computer. It consist problems such as the ability to interact with peripheral devices, the ability to store information, as well as the ability to process through the central processing unit (CPU). One computer will include peripheral devices and the centerpiece is called either the CPU. Peripheral devices can be monitors, mouses, keyboards, printers, and so on. These equipment interact with each other to create a computer. The computers interact with each other to create a computer network. The computer networks interact with each other to create the internet. Computers have made great contributions to society, although there are many limitations but increased reliability. Today, we can access countless YouTube channels talking about computers to find out about them

Chuyên mục phụ

Chuyên mục phụ