Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2019

 CTY TNHH TV DVKT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 03/TB-CNX2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang , ngày  30 tháng 8  ăm 2019

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2019

Căn cứ vào Bộ luật Lao động Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào quy chế tài chính công ty số 01/QCTC-CNX2019, ngày 26/02/2019;

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, Công ty thông báo đến quý khách hàng, quý đối tác và toàn thể nhân viên công ty về thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9/2019 như sau:

 1. 1. Thời gian nghỉ lễ
 •        - Nghỉ lễ cả ngày 02/9/2019 (Thứ Hai).
 •        - Lịch làm việc vào ngày 03/9/2019 (Thứ Ba)
 •        - Mỗi nhân viên công ty được hỗ trợ 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) vào ngày lễ.
 1. 2. Hỗ trợ khách hàng vào ngày lễ

     Trong quá trình nghỉ lễ quý khách hàng, quý đối tác có yêu cầu khắc phục sự cố vui lòng liên hệ qua đường dây nóng:

     Email hỗ trợ: ntut@agitech.com.vn - Điện thoại: 0919.995.986

 1. 3. Tổ chức thực hiện

            Đề nghị toàn nhân viên công ty thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.

Công ty AGITECH trân trọng kính chúc quý khách hàng, đối tác và toàn thể nhân viên có kỳ nghỉ vui khỏe./.

         Trân trọng!                                               

Nơi nhận:

-  Toàn thể nhân viên;

-  Phòng kế toán;

-  Lưu VT, TC- HC

GIÁM ĐỐC            

(đã duyệt)            

 

Nguyễn Thị Út        

Tải xuống file đính kèm   

Quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY TNHH TV VÀ DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 02/2019/ QĐBN-CNX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

 GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang;
 • Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc công ty
 • Căn cứ tờ trình đã được phê duyệt số 01 /TT-CNX2019, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được HĐTV và Giám đốc phê duyệt ngày 17 tháng 8 năm 2019;
 • Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Khiêm giữ chức Trưởng nhóm dự án DAT150, phòng phát triển phần mềm thuộc công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY TNHH TV VÀ DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 03/2019/ QĐBN-CNX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang;
 • Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc công ty
 • Căn cứ tờ trình đã được phê duyệt số 01 /TT-CNX2019, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được HĐTV và Giám đốc phê duyệt ngày 17 tháng 8 năm 2019;
 • Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm Ông Ngụy Kim Hưng giữ chức Trưởng nhóm dự án DAT106, phòng phát triển website thuộc công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.

Quyết định bổ nhiệm

CÔNG TY TNHH TV VÀ DV KT

CÔNG NGHỆ XANH AN GIANG

Số: 01/2019/ QĐBN-CNX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

(V/v: bổ nhiệm cán bộ)

 GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ qui chế tổ chức và điều hành của Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang;
 • Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của Giám đốc công ty
 • Căn cứ tờ trình đã được phê duyệt số 01 /TT-CNX2019, v/v bổ nhiệm cán bộ đã được HĐTV và Giám đốc phê duyệt ngày 17 tháng 8 năm 2019;
 • Xét tình hình công việc và năng lực cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Đặng Thúy Hiền giữ chức Trưởng nhóm dự án DAT418, phòng phát triển phần mềm thuộc công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang, kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2019.