Cách khắc phục lỗi hiển thị code tiếng việt trên DirectAdmin

directadmin

Giao diện quản lý trên DirectAdmin

Chào các bạn,

DirectAdmin hay còn được gọi DA, là trình quản lý file được xây dựng trên nền tảng Linux phục cho mục đích quản trị máy chủ website chia sẻ (shared hosting). Nhà cung cấp máy chủ sau khi cài DirectAdmin cho khách hàng sử dụng, các khách hàng thường gặp phải vấn đề lỗi hiển thị code có chứa tiếng việt (tiếng việt bị lỗi font chữ). Nguyên nhân do sử dụng gói English (en) của DirectAdmin mặc định không sử dụng bảng mã UTF-8 nên không hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt.

Để khắc phục vấn đề này, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Sử dụng SSH đăng nhập vào VPS bằng tài khoản root.

Bước 2: Di chuyển vào thư mục chứa gói ngôn ngữ của DirectAdmin.

cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en

Bước 3: Tiến hành chỉnh sửa file lf_standand.html

vi lf_standand.html

Các bạn tìm đoạn code:

LANG_ENCODING=iso-8859-1

Và sửa lại như sau:

LANG_ENCODING=UTF-8

Một số gợi ý các phím cho các bạn thực hiện bước 3:
- Sử dụng cách tùy chỉnh nội dung dạng text:
+ Insert : bấm phím insert để tùy chỉnh nội dung như viết file text.
+ Esc : bấm phím esc để thoát khỏi tùy chỉnh nội dung (insert).
- Các phím tùy chỉnh ngoài phím insert:
+ dd : Xóa một dòng ngay con trỏ.
+ 5dd : Xóa 5 dòng tính từ con trỏ trở xuống.
+ r : Thay thế 1 ký tự
+ x : Xóa 1 ký tự, phím này tương đương với phím delete.
+ 5x : Xóa 5 ký tự.
+ u : Hoàn tác thao tác đã thực hiện.
- Thực hiện lưu và thoát khỏi file.
+ :q : Thoát.
+ :q! : Thoát và không lưu lại.
+ :wq : Lưu lại và thoát.
+ :w : Lưu lại chỉnh sửa.
+ :e! : Tải lại nội dung file.
- Lệnh khác:
:w test.txt : Viết thêm vào file test.txt.
:e test2.txt : Mở file test2.txt

Bước 4: Thực hiện lưu và thoát

Đến đây các bạn hoàn tất việc chuyển sang bảng mã UTF-8 cho gói ngôn ngữ english trên DirectAdmin. Kể từ giờ bạn sẽ không rặp phải lỗi tiếng việc khi chỉnh sửa code trên DirectAdmin.

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ: Ngụy Kim Hưng